Οικογενειακό Νοσοκομειακό Πρόγραμμα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "FAMILY”


ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΑΡΟΧΕΣ

 Οικογενειακή Προστασία-1Οικογενειακή Προστασία-2
1. Θάνατος από ατύχημα 50.00030.000
2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
(εφάπαξ ποσό) & Μηνιαία σύνταξη για 10 έτη
50.000
500
30.000
500
3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (°/ο) από Ατύχημα50.00030.000
4. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα κατά περίπτωση Ατυχήματος500500
5. Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Ατύχημα - Ασθένεια σε ποσό κάλυψης:
80°/ο των εξόδων σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
70°/ο των εξόδων σε Μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
& 100°/ο των εξόδων σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
50.00015.000
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέραΔΙΚΛΙΝΟΔΙΚΛΙΝΟ
6.'Εξοδα επείγουσας μεταφοράς σε Νοσοκομείο1.000500
7. Χειρουργικό Επίδομα5.0003.000
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα νοσηλείας.
8. Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα4020
Για κάθε ημέρα νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες κατά περίπτωση

Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα νοσηλείας.
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (μέχρι 4 μέλη)710400
ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΟΣ (πέραν των πρώτων 4)175115
Τα Προγράμματα αυτά μπορούν να δοθούν και σαν Ατομικά. Στην περίπτωση αυτή θα υπολογίζεται έκπτωση 20°/ο επί του αντίστοιχου κόστους.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της αναγραφόμενης, το ποσοστό συμμετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρείας στα πραγματοποιηθέντα και αναγνωριζόμενα έξοδα μειώνεται κατά είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες, κατά ανώτερη Θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συμμετοχής. Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το ποσοστό των δαπανών που αντιστοιχεί στον ασφαλισμένο, τότε Θα καταβάλλεται το 100°/ο του υπολοίπου.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

Καταβάλλεται ποσό βάσει Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων, ανάλογα με τη σπουδαιότητα της επέμβασης.
Εάν προσκομισθεί απόδειξη, καταβάλλεται ποσοστό αυτής, σύμφωνα με την κάλυψη και μέχρι το προβλεπόμενο κατά περίπτωση ανώτατο όριο.
Εάν δεν προσκομισθεί απόδειξη, καταβάλλεται το 70°/ο του αντίστοιχου ανώτατου ορίου.

Κατηγορία ΕπέμβασηςΑμοιβή ΧειρουργούΑμοιβή Αναισθησιολόγου
Εξαιρετικά Μεγάλη3.000 500
Βαριά1.400 400
Μεγάλη1.050 300
Μεσαία600 200
Μικρή300 100