Μηχανές

ΕΞΑΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΥΒΙΚΑΤΙΜΗ
-5024
51-12537
126-25040
251 & ΑΝΩ73

Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν

1) Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων
2) Προστασία ασφαλίστρου
3) Φροντίδα ατυχήματος
4) Υλικές ζημιές κατά τη μεταφορά από Ferry Boat
5) Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα