Φοιτητές

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS

• Διάρκεια ασφάλισης: 3 μήνες ή 6 μήνες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε €
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:
Καταβάλλεται από δικαιούχους κάθε ασφαλιζόμενου ποσό
9.000€
ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:
Καταβάλλεται σε κάθε ασφαλιζόμενο ποσό
9.000€
ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (% σύμφωνα με πίνακα):
Καταβάλλεται σε κάθε ασφαλιζόμενο ποσό
9.000€
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:
Καλύπτονται τα έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου ή κλινικής μέχρι
600€
ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ:
Καλύπτεται το 80% των πραγματικών δαπανών που έκανε ο ασφαλιζόμενος, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας (οξύ-επείγον περιστατικό), εντός νοσοκομείου ή κλινικής έως
(ανώτατο όριο για έξοδα δωματίου ημερησίως 45 €)
1.500€
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:
Καταβάλλονται στον ασφαλιζόμενο το 80% των εξόδων περίθαλψης που γίνονται εκτός Ελλάδος, από αμοιβές ιατρών, φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, όταν δεν μεσολαβεί εισαγωγή του ασφαλισμένου στο νοσοκομείο, κατόπιν ξαφνικής ασθένειας (οξύ-επείγον περιστατικό):
Ιατρικές επισκέψεις
(ανώτατο όριο ανά επίσκεψη 80€) : 100€ καθ’ όλη τη διάρκεια
Φάρμακα : 100€ καθ’ όλη τη διάρκεια
Διαγνωστικές εξετάσεις : 100€ καθ’ όλη τη διάρκεια
Σύνολο εξόδων καθ’ όλη την περίοδο ασφάλισης : 300€
300€
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ:
Καλύπτονται τα έξοδα Επαναπατρισμού
1) Σε περίπτωση θανάτου
2) Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή ασθενείας (εισιτήριο επιστροφής)
3.000€
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος Τρίτων μέχρι30.000€
Υλικές Ζημίες Τρίτων μέχρι30.000€
Ομαδικό Ατύχημα μέχρι90.000€
Ανώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι Απαλλαγή για κάθε Υλική ζημιά 200€90.000€
ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ60,00€
ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ90,00€